Истражување и публикации

Предизвиците на отчетност и внатрешен интегритет на институции со висок ризик од корупција

Република Северна Македонија активно работи на воспоставување политики на интегритет во согласност со укажувањата од меѓународните институции и организации и позитивната пракса. Постојаниот меѓународен надзор

Компаративна анализа на организираноста на преговарачката рамка за борба против корупција

Документ за јавни политики: Компаративна анализа на организираноста на преговарачката рамка за борба против корупција во контекст на европските интеграции (анализа на хрватското, црногорското и