Анализа на еднаквоста на испорачаните здравствени услуги во различните ковид-центри

Граѓански организации во борба против
корупцијата во време на COVID-19