Клучни резултати од анкетното истражување за состојбата со корупција во 2019 година

Помеѓу 16 и 28 јануари 2019 г се направи теренско анкетно истражување на 1004 испитаници како репрезентативен примерок на полнолетното население во земјата. Анкетата е спроведена од Брима а резултатите се пондерирани според демографски обележја.

Целосното резиме од анектата е достпано тука.