Антикорупциска проверка на законот за животна средина

Законот за животна средина ги уредува правата и должностите на државата, локалната самоуправа, како и правата и должностите на правните и на физичките лица, во обезбедувањето услови за заштита и за унапредување на животната средина како посебно право на граѓаните.

Сепак, имајќи предвид дека станува збор за хоризонтален пропис, како и тоа дека станува збор за општ закон (lex generalis), истиот не може да пружи никаква заштита при евентуалната неусогласеност на некој од останатите закони со Законот за животна средина.

Целата анализа може да ја прочитате тука.