Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС и Transparency Macedonia

Членки на Платформата на граѓански организации за борба против корупција во моментот водаат конференција на тема “Моделот на превентивно тело за антикорупција: како функционира сегашен модел и дали има потреба од измени?”, едно од најважните прашања за ефективна борба против корупцијата во Република Македонија.