Kontakt

Sekretariati i Platformës – Instituti për demokraci “Societas Civilis” Shkup

Rr. Teodosij Gologanov nr. 42A/3 dhe 42A/4, 1000 Shkup

Tel: +389 2 3094 760

anticorruption@idscs.org.mk

contact@idscs.org.mk