Analiza e vendimeve të KSHPK-së, mbi procedurat e punësimit në gjysmën e dytë të vitit 2020

• Në gjysmën e dytë të vitit 2020, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit mori 263 vendime, nga të cilat 88, ose 33%, ka proceduar raste në lidhje me punësimin ose procedura në lidhje me marrëdhëniet e punës.

• Komisioni në 4 raste, të lidhura me punësimin ose marrëdhëniet e punës, konfirmoi se ka shkelje të ligjit.

• Gjysma e procedurave u iniciuan nga parashtrues i njohur (51%). Me iniciativën e parashtruesi të panjohur / anonim, u iniciuan 40%, ndërsa vetëm 2% u iniciuan me iniciativën e KSHPK -së.

• Mesatarisht, 234 ditë ose 7 muaj e 24 ditë kaluan nga fillimi i procedurave të analizuara deri në përfundimin e tyre.

Lexoni analizën këtu.