Анализа на еднаквоста на испорачаните здравствени услуги во различните ковид-центри

Постојат големи разлики помеѓу 28-те ковид-центри кои беа предмет на оваа анализа, како во однос на бројот на ангажираниот медицински персонал, потрошените лекови за третман на хоспитализираните пациенти, дадената кислородна поддршка, потрошените маски така и во однос на бројот на просечни денови на хоспитализација и стапката на смртност на пациенти; Само пет ковид-центри овозможиле високо […]

Мапирање ризици од корупција во животната средина

Секоја зима, со почетокот на грејната сезона, голем дел од градовите во Република Северна Македонија (понатаму во текстот РСМ) стануваат опасно место за живеење каде што граѓаните буквално се борат за здив поради висока загаденост на воздухот. Особено критични во тој поглед се Скопје, Тетово, Куманово и Битола кои што неретко се на листата на […]

Презентирани анализи за ризични области од корупција во животна средина и здравство

Платформата на граѓански организации за борба против корупција денеска одржа настан на кој се презентираа анализи за ризични области од корупција  во животна средина и здравство во рамките на проектот  „Набљудување во ризични области од корупција: здравство и животна средина“ финансиран од Фондација Отворено општество Македонија (ФООМ). Воведни обраќања на настанот имаа Данче Даниловска – Бајдeвска, […]

Антикорупциска проверка на законот за животна средина

Законот за животна средина ги уредува правата и должностите на државата, локалната самоуправа, како и правата и должностите на правните и на физичките лица, во обезбедувањето услови за заштита и за унапредување на животната средина како посебно право на граѓаните. Сепак, имајќи предвид дека станува збор за хоризонтален пропис, како и тоа дека станува збор […]

Визија за борбата против корупцијата – кои се главните предизвици во 2022 година

По повод меѓународниот ден на борбата против корупцијата, Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата денеска ја организираше дискусијата „Визија за борбата против корупцијата – кои се главните предизвици во 2022 година“. Членовите на Одборот на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, ги детектираа можните предизвици кои не очекуваат следната година а […]

Постапките на Владата во време на вонредна состојба од аспект на ризици од корупција

Овој документ има за цел да ги идентификува потенцијалните ризици од корупција и прекршување на принципите на добро управување во три клучни сегменти поврзани со справувањето со пандемијата во Република Северна Македонија: 1) јавните набавки во вонредни услови; 2) донациите за Ковид-19 од граѓаните и компаниите кон јавните институции и 3) државната помош преку мерките […]

Анализа на одлуките на ДКСК за постапки за вработување во втората половина на 2020 година

• Во втората половина на 2020 година Државната комисија за спречување на корупцијата донела 263 одлуки од кои во 88, или 33%, постапувала по предмети поврзани со вработувањето или постапки поврзани со работни односи. • Комисијата во 4 случаи, поврзани со вработувањата или работните односи, потврдила дека има повреда на законот. • Половина од водените […]

Платформата реагира против зголемените ризици од корупција

Со одлуката за носење на посебно скроен закон за изградба на автопатишта со стратешкиот партнер Бехтел и Енка, се поткопуваат темелите на владеењето на правото. Во состојба во која постојат веќе воспоставени начини како се остваруваат вакви инвестиции, преку јавни набавки или јавно приватно партнерство, кои обезбедуваат конкурентност, носење на скроен закон значи дека користа […]

Антикорупциска проценка на легислативата – извештај за Законот за енергетика

Главните забелешки во поглед на антикорупциската проверка на Законот за енергетика и поврзаните подзаконски акти се токму во поглед на широките овластувања на извршната власт и Регулаторната комисија, кои преку подзаконски акти се надлежни подетално да ги регулираат постапките за овластување за изградба на енергетски централи, стекнување статус на повластен производител од обновливи извори на […]